Hallitus

Viime vuonna, Hallitus kokoontui 13 kertaa päätösasioiden parissa. Hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia! Tule tutustumaan, tule kuulolle – tai vaikka vain kahville. Siellähän me olemme: Kaikki ihan samoja vanhempia, perheenjäseniä tai muita läheisiä kuten koko jäsenistömme.  Yhdessä viemme asioita eteenpäin ja yhdessä myös virkistäydymme!  Pidä itsesi ajan tasalla…

Kaikki kokoukset pidetään Yhteisötalo OTAVAssa. Yhteisätalo sijaitsee osoitteessa Otavankatu 5A, 28100 Pori. Seuraavat hallituksen kokoukset ovat:

helmikuu

5.2.2024

klo 17 eteenpäin

maaliskuu (vuosikokous)

14.3.2024

klo 17 eteenpäin

huhtikuu

15.4.2024

klo 17 eteenpäin

Puheenjohtaja

Saara Korkeamäki, puh. 040 848 3414
puheenjohtaja@samdy.info

Varsinaiset jäsenet

Mervi Pistool-Tolonen                              

Tiina Tammisto

Katja Makkonen

Sanna Seppä

Minni Vainio

Jussi Markkanen

Nimike

Varapuheenjohtaja, lainaamovastaava

Sihteeri

Rahastonhoitaja 

 

Varajäsenet

Marita Heino
Lauri Valli

Jäsenasiat

Saara Korkeamäki
jasenasia@samdy.info

Satakunnan SAMDY ry:n säännöt

PRH:n 15.5.2019 hyväksymät säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1 §        Yhdistyksen nimi on Satakunnan SAMDY ry.

            Yhdistyksen kotipaikkana on Pori ja toiminta-alueena Satakunnan sairaanhoitopiiri.

             Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2 §        Yhdistyksen tarkoituksena on:

1.              toimia autismin kirjon henkilöiden, AD/HD-tyyppisiä toimintahäiriöitä, kielihäiriöitä ja laaja-alaisia neurologisia kehityshäiriöitä omaavien henkilöiden ja heidän perheidensä yhdyssiteenä ja tukena,

2.              edistää synnynnäisen neurobiologisen keskushermoston kehityksen, kielellisten ja muiden vähäisten aivotoiminnallisten häiriöiden hoitoa ja kuntoutusta,

3.              toimia jäsenistönsä edunvalvojana ja

4.              tehdä tunnetuksi edustamiensa ryhmien erityispiirteitä.

3 §        Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1.              valvoo ja edistää jäsenistönsä etuja,

2.              harjoittaa virkistys-, kuntoutus- ja tiedotustoimintaa ja

3.              järjestää koulutus- ja kurssitoimintaa.

4 §        Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja keräyksillä.

JÄSENET

5 §        Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat autismin kirjon henkilöt, AD/HD-tyyppisiä toimintahäiriöitä, kielihäiriöitä ja laaja-alaisia neurologisia kehityshäiriöitä omaavat henkilöt ja heidän perheenjäsenensä, omaisensa ja muut asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan.

                     Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä.

                     Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti ja jäsenhakemuksen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

6 §        Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusperiä erityisesti edistäneitä henkilöitä ja kunniapuheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.

                     Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta tekee esityksen yhdistyksen hallitus ja siitä päättää yhdistyksen vuosikokous.

                     Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

7 §        Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla erostaan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen jättää täyttämättä velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä erottaa hänet / sen yhdistyksestä. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

                     Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

JÄSENMAKSU

8 §        Jokainen jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

                     Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.

                     Kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsutuilta ei jäsenmaksua peritä.

HALLINTO- JA TOIMEENPANOELIMET

9 §        Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa siten kuin näissä säännöissä on jäljempänä  määrätty.

                     Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous  valitsee.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

10 §        Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään 15.2. – 15.3. välisenä aikana.

                     Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.

                     Yhdistyksen vuosikokouksesta ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta.

11 §        Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä kokouskutsussa ilmoitetuista asioista. Muita asioita voidaan ottaa keskusteltaviksi ja päätettäviksi, mikäli kokous näin päättää.

                     Jäsenen, joka haluaa saada tietyn asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kokousta edeltävän joulukuun loppuun mennessä.

12 §        Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.              käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,

2.              käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen tileistä ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot edellisen kalenterivuoden ajalta,

3.              päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tileistä ja hallinnosta hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

4.              päätetään jäsenmaksun suuruudesta kuluvalle kalenterivuodelle,

5.              vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten,

6.              vahvistetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset,

7.              vahvistetaan tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle

8.              valitaan hallituksen puheenjohtaja,

9.              valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten ja varajäsenten tilalle seuraaviksi kahdeksi vuodeksi,

10.           valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/toiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa,

11.           valitaan edustajat yhdistyksen edustamien liittojen vuosikokouksiin

12.           päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista ja keskustellaan tai päätetään jäsenten vireillepanemista asioista.

13 §        Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10  yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

                     Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on hallitukselle saapunut.

                     Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan jäsenille samoin kuin varsinaisesta kokouksesta.

ÄÄNIOIKEUS

14 §        Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu, noudatetaan mitä  8 §:ssä on määrätty.

                     Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Puheenjohtajan valinnassa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

YHDISTYKSEN HALLITUS

15 §        Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitukseen valitaan vähintään yksi edustaja autismin kirjon-, AD/HD-, kielihäiriö- ja laaja-alaisia neurologisia kehityshäiriöperheitä edustavien jäsenten piiristä.

                     Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaisista jäsenistä kolme ja varajäsenistä toinen on vuosittain vuorotellen erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

                     Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen ollessa läsnä.

16 §        Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioita hoitavana ja toimintaa johtavana elimenä:

1.              edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset,

2.              pitää luetteloa jäsenistä,

3.              päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä,

4.              kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,

5.              hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia siitä, että tilinpäätös tehdään määräaikana,

6.              laatia yhdistyksen vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta ja toimittaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen tileistä edelliseltä kalenterivuodelta tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausuntoineen,

7.              laatia yhdistyksen vuosikokoukselle yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys kuluvaa kalenterivuotta varten sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten,

8.              valita keskuudestaan varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan,

9.              asettaa tarpeelliseksi katsomansa johtokunnat, työryhmät ja toimikunnat,

10.           ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heitä koskevista työsuhdeasioista,

11.           valita tarvittavat edustajat yhteistyöelimiin ja kokouksiin,

12.           huolehtia ja vastata yhdistyksen muidenkin asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

17 §        Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi.

                     Yhdistyksen tilit on jätettävä tilivuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle /toiminnantarkastajalle, joiden on helmikuun 15. päivään mennessä annettava niistä lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle edelleen esitettäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle.

NIMENKIRJOITTAJAT

18 §        Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä hallituksen tähän tehtävään määräämät luottamus- ja toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

19 §        Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen vuosikokouksessa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenen tätä tarkoittava ehdotus on toimitettava hallitukselle kokousta edeltävän joulukuun loppuun mennessä.

                 Hallituksen on ilmoitettava ehdotuksesta jäsenille kokouskutsussa ja liitettävä mukaan oma lausuntonsa.

YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

20 §        Yhdistys purkautuu, jos sen vuosikokouksessa purkautumista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenen tätä tarkoittava ehdotus on tehtävä 19 § :ssä tarkoitetulla tavalla.

                Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä sääntöjen 2 §:n määrittelemiin tarkoituksiin sillä tavalla, kun yhdistyksen viimeinen kokous määrää.

21 §         Muuten noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.