Kehityksellinen kielihäiriö

Kehityksellinen kielihäiriö KKH (aiemmin kielenkehityksen erityisvaikeus, dysfasia)

 

Kehityksellinen kielihäiriö on karkeasti jaoteltavissa lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan häiriöön. On laaja-alaisesti toimintakykyyn, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen vaikuttava ongelma. Lapsen puheen ja kielen kehitys viivästyy tai etenee poikkeavasti muuhun kehitykseen nähden. Sanojen oppiminen on hidasta, ensisanat tulevat myöhään tai jo opitut sanat jäävät pois käytöstä. Puhekielen tuottaminen ja/tai ymmärtäminen on vaikeaa, sanaston, lauseiden, käsitteiden ja kieliopin oppiminen on hidasta. Tyypillistä on myös puheen epäselvyys ja siitä johtuvat kommunikoinnin vaikeudet.

Muitakin vaikeuksia ilmenee

Kehitykselliseen kielihäiriöön liittyy useimmiten liitännäisvaikeuksia, joita ovat esimerkiksi

  • motorinen kömpelyys
  • ylivilkkaus ja muistitoiminnan häiriöt
  • hahmottamisen ongelmat
  • toiminnanohjauksen ongelmat
  • tarkkaavuuden ja keskittymisen ongelmat
  • aistisäätelyn vaikeudet
  • sosiaalisten taitojen puutetta

Nuoruus- ja aikuisiässä voi olla edelleen oppimisvaikeuksia

Iän myötä kehityksellisen kielihäiriön oirekuva muuttuu. Puhe usein selkiytyy vähitellen ja jokapäiväisen kielen hallinta kehittyy. Pitkien, käsitteellisten ja monimutkaisten kuultujen ja luettujen lauseiden ymmärtäminen voi edelleen tuottaa vaikeuksia. Myös omien ajatusten, havaintojen ja omaksutun tiedon ilmaiseminen suullisesti ja kirjallisesti on työlästä.