Neuropsykiatriset häiriöt

Neuropsykiatriset (nepsy) häiriöt ovat kehityksellisiä aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä. Niitä ovat muun muassa ADHD, autismikirjon häiriöt, Touretten oireyhtymä sekä kehityksellinen kielihäiriö.

Oireet alkavat tavallisesti jo ennen kouluikää ja jatkuvat jossain muodossa myös aikuisena. Oirekuva on aina yksilöllinen ja sen vaikeusaste vaihtelee. 

Kullakin häiriöllä on omat tyypilliset ilmenemismuotonsa. Nepsyvaikeudet johtuvat aivotoiminnan rakenteellisesta ja / tai toiminnallisesta poikkeavuudesta.
Ne vaikuttavat niin mieleen, ajatteluun, tunteisiin kuin käyttäytymiseen. 

Neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyy usein unen, oppimisen, kielenkehityksen ja motoriikan haasteita, mielialavaihteluita, ahdistus- tai pakko-oireisuutta sekä aistiherkkyyttä.